Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Verzendkosten
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Linda Flonk
Handelend onder de naam/namen: Fan ús

Vestigingsadres:
Jikke Reinbergenstrjitte 34
8401NK Gorredijk

E-mailadres: info@fan-us.nl

Rekeningnummer: NL21 KNAB 0502 7555 71

KvK-nummer: 69409730
Btw-nummer: N.v.t. (Fan ús is vrijgesteld van BTW-verplichting. Dat betekent dat er geen BTW wordt berekend bij bestellingen, zakelijke klanten kunnen deze dus ook niet terugvorderen.)

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fan ús gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Fan ús en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Fan ús verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Fan ús en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Fan ús verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Fan ús niet.

 

Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

 

Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Fan ús binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fan ús onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 

Indien de klant een overeenkomst met Fan ús wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en indien het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Fan ús schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

 

Artikel 6 - De prijs

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Fan ús bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;


De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.  

 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 7 - Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,95 bij reguliere pakketten, € 4,50 bij pakketten van brievenbusformaat en € 2,75 voor verzending in envelop.  De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.
Indien de producten worden afgehaald worden er geen verzendkosten berekend. Afhalen geschiedt enkel op afspraak.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De door Fan ús te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Fan ús opgegeven levertijd begint na betaling en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Fan ús de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.


Fan ús streeft er naar om alle bestellingen binnen 2-5 werkdagen doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 30 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

 

Fan ús is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Fan ús is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

 

Fan ús betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Fan ús worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

Artikel 9 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht

Fan ús doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wij zullen dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.


De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.


De artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.


Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

 

Artikel 10 - Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal. Fan ús accepteert iDeal-betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per bankoverschrijving overmaken aan Fan ús. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Fan ús, van het personeel en de producten van Fan ús, voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Fan ús is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Fan ús aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Fan ús. 


De aansprakelijkheid van Fan ús is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en van Fan ús, dan wel tussen Fan ús en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en van Fan ús, is Fan ús niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fan ús.